Forum

ผู้ประกันตนเสียชีวิ...
 
แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ผู้ประกันตนเสียชีวิต จะได้รับเงินค่าอะไรบ้างจากประกันสังคม

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
30.7 K เข้าชม
(@neeracha)
Eminent Member
เข้าร่วม: 5 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 9
หัวข้อเริ่มต้น  

การเสียชีวิตเป็นเรื่องเศร้าที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดกับครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของตนทั้งนั้น แต่เราก็ไม่สามารถหนีพ้นมันได้ แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วคนที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องรับให้ได้ และดำเนินชีวิตต่อไป แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์สูญเสียแล้ว ก็ควรรู้ว่ามีสิทธิเบิก หรือได้รับเงินเยียวยา จากที่ใดบ้างและมีเงื่อนไขอย่างไร ใครบ้างที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์นั้นบ้าง

ในครั้งนี้จะกล่างถึงกรณีผู้เสียชีวิต เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา39 ญาติของผู้เสียชีวิต มีหลักเกณฑ์ และได้รับเงินเท่าไร จากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

          หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ

กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน และได้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนเดือนถึงแก่ความตาย

          สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีตาย ได้แก่

          1.ค่าทำศพ 50,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ (อาจเป็นญาติสายตรง หรือใครที่ผู้ประกันตนระบุให้เป็นผู้จัดการศพ โดยที่ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ โดยให้ทางวัดที่เป็นสถานที่จัดงานศพเป็นผู้ลงนามรับรอง

          2.เงินสงเคราะห์กรณีตาย จะให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น  แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ก็ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่ สามีหรือภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากัน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

กรณีก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป  แต่ไม่ถึง 120 เดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน

กรณีก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน

         3.เงินชราภาพของผู้ประกันตนที่เสียชีวิต ทายาทผู้มีสิทธิสามารถขอรับคืนเงินกรณีชราภาพคืนได้ภายใน 2 ปี

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย

          กรณีขอรับค่าทำศพ

               แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส. 2-01)    

               สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการศพพร้อมตัวจริง    

               หลักฐานจากฌาปนสถานหรือมัสยิดที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ    

               สำเนาใบมรณบัตรพร้อมตัวจริง    

               สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้จัดการศพ

          กรณีขอรับเงินสงเคราะห์

               แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย (สปส. 2-01)     

               สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์     

               สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตนและของบิดามารดาของผู้ประกันตน (ถ้ามี)     

               สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร     

               หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ถ้ามี)

               นอกจากที่สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินให้ในกรณี ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายอันมิใช่เนื่องจากการทำงานแล้ว สำนักงานประกันสังคมก็มีการจ่ายเงินทดแทนในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความทายอันเนื่องมาจากการทำงาน เพียงแต่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขไม่เหมือนกัน ผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน ที่ 1506

ที่มา: https://www.sso.go.th/wpr/main/service/%E 0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1_detail_detail_1_125_693/231_231


   
อ้างอิง

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,129,915 views since 16 August 2018