Forum

แบบสัญญาเกี่ยวกับกา...
 
แบ่งปัน:
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
970 เข้าชม
(@iladmin)
Reputable Member Admin
เข้าร่วม: 4 ปี ที่ผ่านมา
กระทู้: 88
หัวข้อเริ่มต้น  

เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การทำสัญญา มาตรา 93 วรรค 1 บัญญัติว่าหน่วยงานของรัฐต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย

ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงมีประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วยแบบสัญญาโดยความเห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน 14 สัญญา ดังนี้

(1) แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

(2) แบบสัญญาซื้อขาย

(3) แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จํากัดปริมาณ

(4) แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

(5) แบบสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(6) แบบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์

(7) แบบสัญญาจ้างบริการบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์

(8) แบบสัญญาเช่ารถยนต์

(9) แบบสัญญาจ้างทําความสะอาดอาคาร

(10) แบบสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย

(11) แบบสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

(12) แบบสัญญาแลกเปลี่ยน

(13) แบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

(14) แบบสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา

นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงกําหนดแบบสัญญาจ้างทําของโดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุดเพิ่มเติม

จึงทำให้แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีแบบสัญญาโดยความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด จำนวน 15 สัญญา ดังกล่าวข้างต้น

 

อ้างอิง :

1)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2)ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

3)ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)

 

เรื่องโดย
วิราวรรณ ฉายรัศมีกุล
นักวิชาการพัสดุ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้


   
อ้างอิง

ทิ้งคำตอบไว้

ชื่อผู้แต่ง

อีเมลผู้เขียน

ตำแหน่ง *

 
ดูตัวอย่าง แก้ไข 0 ครั้ง บันทึกแล้ว
แบ่งปัน:
1,129,913 views since 16 August 2018