IL Smoking-Policy

        มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายปลอดบุหรี่ โดยนโยบายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และปกป้องสุขภาพของพนักงาน นักศึกษา และผู้มาเยือนมหาวิทยาลัย โดยสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสควันบุหรี่ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็น มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ นโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ระบุไว้ว่า:

ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ต่อไปนี้:

  • ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาคาร สวนสาธารณะ และหอพักนักศึกษา
  • ยานพาหนะที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของหรือจ้าง
  • ห้ามเตรียมอุปกรณ์สูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะภายในอาคารด้วย

          นโยบายนี้จะนำไปใช้กับเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มาเยือนมหาวิทยาลัยทุกคน การละเมิดนโยบายอาจส่งผลให้ถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกให้ออกนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2565
THAI / ENGLISH

Smoke-Free University, Mahidol University website
THAI / ENGLISH

46 views since 16 August 2018