วิทยากรบรรยายหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 83 หัวข้อ “ภาวะผู้นำยุคดิจิทัล” วันที่ 28 เมษายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading