IL-PDPA

การบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Record of Processing Activity (RoPA)
Workflow ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แบบฟอร์มด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือสนับสนุนความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหว
รายงานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมองค์กรจัดเตรียมความพร้อมองค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
902 views since 16 August 2018