IL-PDPA

Workflow ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แบบฟอร์มด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คู่มือสนับสนุนความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอ่อนไหว
รายงานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมองค์กรจัดเตรียมความพร้อมองค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2566
1,154 views since 16 August 2018