IL-PDPA

การบันทึกรายการของกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Record of Processing Activity (RoPA)
Workflow ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายงานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมองค์กรจัดเตรียมความพร้อมองค์กรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
Views : 30 since 16 August 2018