วิทยากรบรรยาย เรื่อง การเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพ (Digital Health) สำหรับผู้บริหารสาธารณสุขด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต ในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (นบส.วช.) (Mini Management in Lifestyle Medicine: Mini LM) รุ่นที่ 9 วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Workshop : การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Backward Curriculum Design & PLOs Formulation) ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา รุ่นที่ 4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการ […]

Continue Reading

วิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพ (Digital Health) สำหรับผู้บริหารสาธารณสุขด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต ในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (นบส.วช.) (Mini Management in Lifestyle Medicine: Mini LM) รุ่นที่ 8 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading