โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนรู้ตามธรรมชาติสมองขั้นสูง (Advanced Brain – Based Learning)” รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม S31 กรุงเทพ สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด โครงการอ […]

Continue Reading

อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง Medical Terminology ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยก […]

Continue Reading

ได้รับเชิญเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ AUN-QA ครั้งที่ 357 หลักสูตร Bachelor of Mathematics and Computer Science ณ กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 24-26 ตุลาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การออกแบบการสอน และการประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 20 ตุลาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading