วิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลสุขภาพ (Digital Health) สำหรับผู้บริหารสาธารณสุขด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต ในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต (นบส.วช.) (Mini Management in Lifestyle Medicine: Mini LM) รุ่นที่ 8 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย […]

Continue Reading

เจ้าภาพร่วมในการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ “การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Neuroscience and Brain Health (ICNB) 2024 และการประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ไทยครั้งที่ 27 วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร […]

Continue Reading

วิทยากรบรรยาย Workshop หัวข้อ ถอดรหัสสมาธิจากคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง Electroencephalography (EEG), Evoked Potential (EP) & Event-Related Potential (ERP) ในโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL9) วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading