วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การใช้ ChatGPT สำหรับการวิจัยและการเรียนการสอน” ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading

วิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาสื่อนำเสนอผลงานให้ปัง” ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ดร.มนัสวี ศรีนนท์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันนวั […]

Continue Reading

วิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาสื่อนำเสนอผลงานให้ปัง” ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วันที่ 13 กรกฎาคม 2567

ดร.มนัสวี ศรีนนท์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันนวั […]

Continue Reading