วิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข” ในหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข” (Mini M.M. in Health) รุ่นที่ 40 สัญจร จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 21 เมษายน 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading

เฝ้าทูลละอองพระบาทในการเสด็จ ฯ ไปทรงสวมยอดพระเกศพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือหอพระพุทธมหาสิริพัรนพัฒน์ และทรงเปิดหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ วันที่ 19 เมษายน 2567

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยก […]

Continue Reading

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลักสูตร คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 10 เมษายน 2567

อาจารย์ ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์ อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกร […]

Continue Reading