วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา และ Coding สำหรับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้” วันที่ 21 มกราคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์ อาจารย์ ดร.ติณ […]

Continue Reading