เฝ้าทูลละอองพระบาทในการเสด็จ ฯ ไปทรงสวมยอดพระเกศพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ ทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือหอพระพุทธมหาสิริพัรนพัฒน์ และทรงเปิดหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ วันที่ 19 เมษายน 2567

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยก […]

Continue Reading

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลักสูตร คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 10 เมษายน 2567

อาจารย์ ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์ อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกร […]

Continue Reading

เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 3 เมษายน 2567

คุณธนายุทธ อังกิตานนท์ และคุณพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจนาพร เป็ […]

Continue Reading