โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ ChatGPT & Gemini สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading