การเกิดวิวัฒนาการในกลุ่มประชากรสิ่งมีชีวิตใดๆอาจเกิดขึ้นได้จากกลไกหลายอย่างด้วยกัน ได้แก่
               * การคัดเลือกโดยธรรมชาติ (natural selection)
               * การลอยห่างจากกันทางพันธุกรรม (genetic drift)
               * การถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีน (gene flow)
               * การกลายพันธุ์ (mutation)
          กลไกเหล่านี้ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มประชากรเกิดการแปรผันทางพันธุกรรม และยิ่งระยะเวลายาวนานขึ้น ประชากรในแต่ละรุ่นจะมีความแปรผันต่างกันออกไปจนในที่สุดเกิดการวิวัฒนาการในระดับสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิต (microevolution)


วิวัฒนาการของม้า