ของไหล (fluids) มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรา เราดื่มน้ำ เราหายใจเอาอากาศเข้าไป มีของไหลชนิดต่าง ๆ เคลื่อนที่อยู่ภายในร่างกายของเรา ของไหลควบคุมสภาพอากาศของโลก เครื่องบินบินผ่านอากาศและเรือลอยอยู่บนน้ำ เราให้นิยามของของไหลว่าเป็นสสารใด ๆ ที่สามารถไหลได้ (any substance that can flow) ทั้งของเหลว (liquids) และแก๊ส (gases) ต่างก็เป็นของไหล ตัวอย่างที่คุ้นเคยกันสำหรับแก๊สคือ อากาศ โดยเราเรียกมันว่าลมเมื่อมันมีการเคลื่อนที่ สำหรับตัวอย่างของของเหลวที่รู้จักกันดีคือ น้ำ

        เราอาจแยกแก๊สกับของเหลวออกจากกันโดยพิจารณาที่ความสามารถในการถูกบีบอัด (compressibility) โดยมากแก๊สจะถูกบีบอัดได้ง่ายกว่าของเหลว
เราจะเริ่มต้นศึกษา ของไหลสถิต (static fluids) หรือของไหลที่หยุดนิ่ง ในสภาวะสมดุลก่อน โดยใช้พื้นฐานความรู้เรื่องกฎข้อที่หนึ่งและสามของนิวตัน ศัพท์ต่าง ๆ ที่ต้องทำความคุ้นเคยและเข้าใจได้แก่ ความหนาแน่น ความดัน การลอยตัวและความตึงผิว ต่อมาก็จะศึกษาเกี่ยวกับพลศาสตร์ของของไหลที่เคลื่อนที่ (fluid dynamics) เราจะพิจารณาการเคลื่อนที่แบบง่าย ๆ โดยใช้กฎของนิวตันและการอนุรักษ์พลังงาน