[1]
นทีทิพย์ กฤษณามระ (2538)    ฮอร์โมน กลไกและการออกฤทธิ์ร่วม
              กรุงเทพ :ไทยวัฒนาพานิช
[2]
Berne, R.M., Levy, M.N., Koeppen, B.M & Stanton, B.A. (2004)
          Physiology 5th edition.  St.Louis : Elsevier Mosby
[3]
Carlson B. M. (2004) Human Embryology and Developmental
            Biology 3rd edition.   Philadelphia : Mosby
[4]
Ganong W. F. ( 2005) Review of Medical Physiology 22nd
          edition.   Boston :  McGraw  Hill
[5]
Nelson, L. D & Cox, M.M.(2000) Lehninger Principles of  
            Biochemistry 3rd edition. New York : Worth publishers
[6]
Sherwood, L. (2004) Human Physiology from cells to Systems 5th edition.
              Belmont : Brooks / Cole
[7]
http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0072437316/student_view0
/chapter47/animations.html#
[8]
http://web.indstate.edu/thcme/mwking/peptide-hormones.html#intro
[9]
http://web.indstate.edu/thcme/mwking/steroid-hormones.html
[10]
http://www.usrf.org/news/000908-origins.html
[11]
http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objid=AP13704