เราสามารถแบ่งฮอร์โมนตามโครงสร้างเคมีได้ 4 ประเภท คือ

1. สเตรอยด์ฮอร์โมน (steroid hormones)

2. เปปไทด์ฮอร์โมนหรือโปรตีนฮอร์โมน (peptide/protein hormones)

3. เอมีนฮอร์โมน (amine hormones)

4. เอโคซานอยด์ (eicosanoid hormones)