โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) วันที่ 20 ธันวาคม 2561

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สำหรับผู้เรียนคณิตศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิดอนาคตเด็กไทยสร้างได้ ด้วยผู้บริหารและครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อมุ่งให้ผู้บริหารและครูเห็นแนวทาง เทคนิค วิธีการสอนและการประเมินคณิตศาตร์ที่หลากหลาย ทันสมัย สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 โครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และคุณครูผู้สอนที่มีแนวทางปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในชั้นเรียนจริง มาเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมี รศ.ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “อนาคตเด็กไทยสร้างได้ ด้วยผู้บริหารและครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือครูและผู้บริหารโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ กว่า 500 คน นอกจากนี้ สถาบันฯยังได้จัดบูทนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน แบบจำลองเสริมการเรียนรู้ มีคุณครูสนใจเข้าร่วมชมและร่วมกิจกรรมภายในบูทจำนวนมาก การอบรมครั้งนี้จัดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Views : 92
Please follow and like us: