โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21”

ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน หลักการและเหตุผล         […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “How to Be A Smart Learning Facilitator: การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้”

ลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน   หลักการและเหตุผล        […]

Continue Reading