โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “How to Be A Smart Learning Facilitator: การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้”

shortcourse

  หลักการและเหตุผล
         เนื่องด้วยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มีพันธกิจหลักสำคัญ 3 ด้าน คือ ผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งมุ่งเน้นที่การเผยแพร่ความรู้ทางด้านการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสู่นักการศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ทั้งที่มาจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของประเทศ และส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาและบุคคลทั่วไปก้าวทันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกในด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

          ด้วยเหตุผลดังกล่าว ชุดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “How to Be A Smart Learning Facilitator: การพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับกระบวนกรเพื่อการเรียนรู้” จึงได้เกิดขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาภายใต้ชุดโครงการวิจัย “เพาะพันธ์ปัญญา” ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคิดเชิงเหตุและผล คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย การเรียนรู้ในรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตในสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ทักษะต่างๆจะได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรมการเรียนเชิงรุกและสถานการณ์ในชีวิตประจำวันเป็นกรณีศึกษา ซึ่งผู้สอนจะใช้กระบวนการถามต้อนให้คิด จนผู้เรียน “อ๋อ” ผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถถอดรหัสวิธีการเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการถาม การฟังและการตั้งคำถาม การวางแผนตั้งคำถามจากธงความรู้ และกลยุทธ์การคิดตั้งคำถาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถต่อยอดใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของตนเองได้

โครงการนี้เหมาะสำหรับ
   บุคลากร นักศึกษา ครู อาจารย์ นักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ
  วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00 – 16.00 น.

   ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
   สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล
   เบอร์ติดต่อ : 02-441-9729

   อีเมล์ : il.mahidol@gmail.com
    

Views : 692 views