โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NeuroLeadership for Innovative and Strategic Executives (NISE): ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารเชิงนวัตกรรมและกลยุทธ์”

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม รายชื่อผู้ลงทะเบียน หน้าหลักโครงกา […]

Continue Reading