แสดงความยินดีกับอาจารย์ และศิษย์เก่า ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ

ไม่มีหมวดหมู่

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ และศิษย์เก่า ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และรางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดังนี้

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

ดร.สุพรรณ ยอดยิ่ง อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานเรื่อง “วิธีการผลิตซิลิกาแอโรเจลรูปร่างทรงกลมที่มีขนาดระดับไมครอน”
ผศ. ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่าสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และทีม
รางวัลระดับดี สาขาการศึกษา จากผลงานเรื่อง “ชุดทดลองต้นทุนต่ำแบบพกพาสำหรับงานการสอนวิทยาศาสตร์ระดับนาโนสร้างเสริมแรงจูงใจทางวิทยาศาสตร์

รางวัลผลงานวิจัย

รศ. ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี  อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และผศ. ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่าสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
รางวัลระดับดีมาก สาขาการศึกษา จากผลงานวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนเพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ในมโนมติวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลเพื่อการพัฒนาบูรณาการร่วมกับสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ตอบสนองอย่างจำเพาะต่อผู้เรียนรายบุคคล”
ผศ. ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่าสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และทีม
รางวัลระดับดีมาก สาขาการศึกษา จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูและผู้บริหารสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

Views : 36
Please follow and like us: