Hour of Code

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนคุณครู-อาจารย์ ทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Hour of Code ซึ่งเป็นกิจกรรมระดับโลก ตั้งแต่วันนี้ – สิ้นเดือนธันวาคม โดยจัดกิจกรรมด้านโค้ดดิ้งหรือวิทยากรคำนวณ http://code.org/mc ในชั้นเรียนของท่าน

ภาพเว็บเพจ http://code.org/mc

ภาพเว็บเพจ http://code.org

ภาพเว็บเพจ http://facebook.com/pilthailand

 

แล้วแชร์ภาพถ่ายกิจกรรมที่ http://facebook.com/pilthailand และในโซเชียลของท่าน พร้อมติด #hourofcode #codingthailand #limitlesslearning #MUILCode

ภาพเว็บเพจ http://bit.ly/HOCTH

 

จากนั้นกรอกรายละเอียดที่ http://bit.ly/HOCTH เพื่อจัดทำใบประกาศนียบัตร คุณครูจะทุกท่านได้รับใบประกาศนียบัตรพิเศษ โดยความร่วมมือของ Code.org | DEPA | Microsoft | MUIL

Views : 94
Please follow and like us: