IL SHORT COURSE “Active Learning โดยการ ถามคือสอน”

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Active Learning โดยการ ถามคือสอน ” ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย ผศ. ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ การจัดการเรียนเชิงรุกโดยการถามคือสอน กระบวนการถาม ต้อนให้คิดเข้าสู่ประตูการเรียนรู้ จนผู้เรียน “อ๋อ” พัฒนาทักษะด้วยคำถาม 3 ระดับ รูปแบบของคำถาม การฟังกับการตั้งคำถาม การวางแผนตั้งคำถามจากธงความรู้ กลยุทธ์การคิดตั้งคำถาม กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงให้ของที่ระลึก เป็นหนังสือเกี่ยวกับการ “ถามคือสอน” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการร่วมกิจกรรมอีกด้วย

 

Views : 90
Please follow and like us: