โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ม.มหิดล ด้านการศึกษา MUADP Level 1 รอบที่ 3 ในระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566

อบรม/บริการวิชาการ

คณาจารย์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และคณาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ม.มหิดล ด้านการศึกษา MUADP Level 1 รอบที่ 3 ในระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Mahidol Core Value and Education Concept บทบาทหน้าที่และความเป็นครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย ประธานหลักสูตรฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม บรรยายในหัวข้อ Preparing Teaching Media ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย บรรยายในหัวข้อ Outcome-Based Education Objective Learning Evaluation (OLE) + How to write lesson plan

วันที่ 17 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย และ อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย บรรยายในหัวข้อ How Student Learn, Active Learning Techniques, Questioning Techniques, and Classroom Management และหัวข้อ Modeling Instruction อาจารย์ ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรมย์ เชนประโคน และ อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม บรรยายในหัวข้อ Psychomotor Skills Teaching and Micro-mastery วันที่

18 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์ บรรยายในหัวข้อ Design Thinking and Project Based Activity อาจารย์ ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์ อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ และ ผศ.ดร. วรารัตน์ วงศ์เกี่ย บรรยายในหัวข้อ Technology Enhancement for Interactive Online Learning และต่อด้วยหัวข้อ Affective Domain โดย อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ และ อาจารย์ ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์

วันที่ 19 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมฯ บรรยายในหัวข้อ Principles of Assessment อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย บรรยายในหัวข้อ Objective Assessment: Multiple-choice Question (MCQ) และหัวข้อ Objective Assessment: Item Analysis อาจารย์ ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน์ บรรยายในหัวข้อ Subjective Assessment

วันที่ 20 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ บรรยายในหัวข้อ Review of Rating Scale และหัวข้อ Rubric Construction รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย บรรยายในหัวข้อ Cognitive Neuroscience กับการเรียนรู้ หัวข้อ Coaching and Mentoring และ หัวข้อ Summary

จัดโดย งานพัฒนาการศึกษา กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง 16-20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Views : 40 views