PA-Visit สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำปี 2562 วันที่ 17 มกราคม 2562

ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ในการเข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันฯ ในปี 2561 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในปี 2562 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Views : 20 views