ชุดทดสอบไอโอเดตในเกลือเสริมไอโอดีน ไอ-คิท(I-KIT) 75 บาท : 80 Tests

ชุดทดสอบ/เครื่องมือ
I-kit

ชุดทดสอบไอโอเดตในเกลือเสริมไอโอดีน ไอ-คิท (I-KIT)

ใช้สำหรับทดสอบเกลือที่เสริมด้วยโปแตสเซียมไอโอเดตเท่านั้น

หลักการชุดทดสอบ

        ชุดทดสอบไอโอเดตในเกลือเสริมไอโอดีน ไอ-คิท (I-KIT) สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเกลือได้ผสมกับไอโอดีนอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ และบอกว่าเกลือเสริมไอโอดีนนั้น มีไอโอดีนตามมาตรฐานหรือไม่ เมื่อหยดน้ำยาบนเกลือที่มีไอโอเดทจะเกิดเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งความเข้มของสีจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณไอโอเดท โดยมีหน่วยเป็นพีพีเอม (ส่วนในล้านส่วน) และสีที่เกิดขึ้นนี้จะมีความคงทนไม่ต่ำกว่าชั่วโมง ไม่จางหายไป ท่ำให้ใช้วัดปริมาณไอโอเดท โดยเทียบกับสีจากแผ่นสีมาตรฐาน ที่มากับชุดทดสอบได้อย่างแม่นยำ

ประโยชน์ชุดทดสอบ

    เพื่อเสริมมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่า เกลือเสริมไอโอดีนทั่วประเทศต้องได้มาตรฐาน คือมีไอโอดีน 20-40 ppm ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค ไอคิท (I-Kit) เป็นชุดทดสอบที่สามารถบอกปริมาณไอโอดีนในเกลือได้ถึง ระดับ 0-50 ppm ได้อย่างสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งาน 18 เดือน ชุดทดสอบนี้เป็นน้ำยาขวดเดียว และมีอุปกรณ์ประกอบคือ แถบสีเปรียบเทียบเพื่อการอ่านปริมาณไอโอดีน แผ่นพลาสติกสำหรับผสมเกลือกับน้ำยา และช้อนที่ตวงเกลือตามปริมาณที่ก่าหนด

ใครบ้างควรใช้ชุดทดสอบ

ผู้ผลิต ได้แก่ บุคลากรจากโรงงาน/แหล่งผลิตเกลือเสริมไอโอดีน สามารถใช้ I-KIT ควบคุมคุณภาพเกลือก่อนบรรจุ โดยสุ่มตัวอย่างเกลือที่ผสมกับไอโอดีนตามจุดต่างๆ ของเกลือที่ออกจากเครื่องผสม และวัดปริมาณไอโอดีนโดยใช้น้ำยาจากชุดทดสอบหยดลงบนเกลือ ดูสีที่เกิดขึ้นเทียบกับแถบสีข้างกล่อง จะทราบได้ทันทีว่าเกลือนั้นมีไอโอดีนตามมาตรฐานหรือไม่ และเกลือที่ออกจากเครื่องผสมนั้นได้ผสมอย่างสม่ำเสมอหรือไม่

ผู้ควบคุมคุณภาพ ได้แก่ บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะมีเครื่องมือตรวจสอบเกลือในท้องตลาด ว่าแต่ละยี่ห้อได้มาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่

ผู้บริโภคปลายทาง ได้แก่ อาสาสมัครหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูโรงเรียน นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป สามารถใช้ I-KIT ตรวจสอบคุณภาพเกลือที่ซื้อมาบริโภค ความตื่นตัวในการเลือกใช้เฉพาะเกลือเสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐาน เพื่อปกป้องสิทธิของผู้บริโภคจะผลักดันให้เกิดกลไกทางการตลาดในการควบคุมผู้ผลิตเกลือให้ปรับปรุงคุณภาพ สินค้าของตนให้ได้มาตรฐาน

ดาวน์โหลดแผ่นผับ
Download : 1280, size : 783.3 KB

สั่งซื้อ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตาบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. (02) 4419734 , 4419729 มือถือ 0863205925
โทรสาร. (02) 4410479
E-mail : ikit.muil@gmail.com

LINE @

QR_line
เพิ่มเพื่อน
Views : 11,463 views