I-Reagent : A Single Bottle Reagent for Quantitative Determination of Iodate in Salt.

ชุดทดสอบ/เครื่องมือ
innovative_learning_I-Reader

I-Reader เป็นเครื่องมือวัดสีอย่างง่าย ๆ ซึ่งจะวัดสีในช่วงของสีที่มองเห็น (visible) คือ มีช่วงความยาวคลื่น 400 – 800 nm แต่สำหรับเครื่อง I-Reader นี้ทำได้ง่ายขึ้น โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องปรับปุ่มเลือกความยาวคลื่น เป็นเครื่องที่จะวัดได้ในช่วงของสีฟ้า – น้ำเงิน และชมพู – แดง เครื่องนี มีขนาด 9 X 15 cm ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ขนาด 9 volts ที่มีขายทั่วไป วิธีเปลี่ยน แบตเตอรี่ทำโดย แกะฝาที่ปิดช่องใส่แบตเตอรี่ทางมุมล่างซ้ายออก ดึงก้อนแบตเตอรี่เก่าออก และใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไปแทน เครื่อง I-Reader ที่มาพร้อมกับวิธีหาปริมาณไอโอดีนโดยใช้น้ำยา I-Reagent ในชุดอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นี้ เป็นเครื่องที่ได้ตั้งค่าคงที่ไว้สำหรับการคำนวณหาปริมาณไอโอดีนเป็นพีพีเอ็ม (ppm) หรือส่วนในล้านส่วน ไว้เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น ผู้ใช้เพียงแต่เอาหลอดที่ทำปฏิกิริยาวัดไอโอดีนซึ่งจะมีเกลือและน้ำยา I-Reagent ผสมกันใส่ในเครื่อง ก็จะสามารถอ่านได้เป็นค่าความเข้มข้นของไอโอดีนในหน่วยมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป

รายการชุดอุปกรณ์ I-Reader

 1. เครื่อง I-Reader (พร้อมแบตเตอรี่ขนาด 9 V ที่อยู่ในตัวเครื่อง)
  ใช้กับหลอด Pyrex ที่ให้ไปในข้อ 4
 2. คู่มือการใช้ I-Reader และคู่มือการทำปฏิบัติการเรื่องการวัดปริมาณไอโอดีนในเกลือ
 3. น้ำยา I–reagent สำหรับหาปริมาณไอโอดีน 2 ขวด (ขวดละ 500 ml)
  สำหรับทดสอบ 330 ตัวอย่าง
 4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย
  – หลอดทดลอง Pyrex ขนาด 1.3 X 10 cm จานวน 10 หลอด
  – rack สาหรับหลอดทดลอง จานวน 1 อัน
  – บีกเกอร์พลาสติก จานวน 2 ใบ
  – หลอดหยดที่วัดปริมาณได้ขนาด 1.5 ml จานวน 4 อัน
  – ช้อนตวงที่ตักเกลือได้ 0.1 กรัม จานวน 5 อัน
I-Reagent

สั่งซื้อ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตาบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. (02) 4419734 , 4419729 มือถือ 0863205925
โทรสาร. (02) 4410479
E-mail : jkaraket@gmail.com

LINE @

QR_line
เพิ่มเพื่อน
Views : 187
Please follow and like us: