วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชา มมศท 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ สำหรับปีการศึกษา 2565” วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส ได้รับเชิญ […]

Continue Reading