วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชา มมศท 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ สำหรับปีการศึกษา 2565” วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566

อบรม/บริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชา มมศท 100 การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ สำหรับปีการศึกษา 2565” เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทลมารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

Views : 12 views