โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ ChatGPT & Gemini สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading

วิทยากรงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2567 ภายใต้หัวเรื่อง Artificial intelligence Integrated into Urban Medicine (การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์กับเวชศาสตร์เขตเมือง) ในหัวข้อ Workshop: การใช้ Chat GPT อย่างมีออาชีพ คณะแพทยศาสตร์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading