โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ ChatGPT & Bard AI สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2566

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบ […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนรู้ตามธรรมชาติสมองขั้นสูง (Advanced Brain – Based Learning)” รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม S31 กรุงเทพ สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด โครงการอ […]

Continue Reading

อาจารย์พิเศษบรรยายเรื่อง เทคนิคการค้นข้อมูลและการศึกษาข้อมูล (Learning Techniques) ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยก […]

Continue Reading