คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด นำเสนอ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ 3 กุมภาพันธ์ 2563

คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด […]

Continue Reading