คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด นำเสนอ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวกิจกรรม

คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด นำโดยนายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานคณะอนุกรรมการฯ และคณะ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ รองศาสตราจารย์วรา วราวิทย์ และนางยุพิน กาญจนวิกัย พร้อมด้วยเลขาธิการสภาการศึกษา นายสุภัทร จำปาทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล นำเสนอ “การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการและการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ “ต่อนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมวชิราวุธ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

1) ผลักดัน (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
2) การจัดตั้งรูปแบบศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (National Bureau of Education Statistic – NBES)
3) ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลกลาง (EDC) เพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากร เผยแพร่ข้อมูลสถิติ ทะเบียนประวัติผู้เรียนและบุคลากรในสังกัด เพื่อรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรหลักได้แบบ Near Real Time นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ ที่ได้จัดเก็บข้อมูลนักเรียนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษา และการวัดผลครบวงจร เชื่อมโยงข้อมูลกับอาชีวศึกษา ระบบการจัดชั้นเรียนและห้องเรียน การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม การออกเอกสารการศึกษา ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน การถ่ายโอนข้อมูลผลการเรียน GPAX และ GPA ของสถานศึกษาสังกัด สอศ. เป็นประโยชน์สำหรับผู้เกี่ยวข้องในการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาทักษะแรงงาน การตัดสินใจศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอีกด้วย

ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศภายในให้มีความน่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์ด้านการวางแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ ก่อนการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภายนอกกระทรวงฯ ในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
https://aec-tv-online2.com/?p=432640
https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=55583&Key=news2
http://www.onec.go.th/

Views : 69
Please follow and like us: