วิทยากรบรรยายเรื่อง “กระบวนการจัดการความรู้ เพื่อการจัดการองค์ความรู้ด้านสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน” และ เรื่อง “การจัดการนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและการจัดการองค์ความรู้ด้านสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชน” วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading

จัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และบรรยายในหัวข้อหุ่นฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อทารกแรกเกิดด้วยระบบเซ็นเซอร์ไร้สาย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

อาจารย์ ดร.ติณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรี […]

Continue Reading

วิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับผู้บริหารสาธารณสุข” ในหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข” (Mini M.M. in Health) รุ่นที่ 38 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading