โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2-4 ตุลาคม 2562

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรม“เปิดโลกทัศน์วิ […]

Continue Reading

การเขียนโครงการเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยโดยใช้ค่าลงทะเบียนวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ (Research Supplies Fee) และ โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง IL ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ […]

Continue Reading