โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp (กิจกรรม Robot War)” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบ […]

Continue Reading

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA การประเมินภายในส่วนงาน (Preliminary Assessment) ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน และวันที่ 26 มิถุนายน 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยกา […]

Continue Reading

วิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาอาจารย์สายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล” รุ่นที่ 4 วันที่ 10-12 มิถุนายน 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการ […]

Continue Reading

โครงการการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล MUPSF Level 3-4 ระดับ Advance Education Training (Mahidol University Professional Standards Framework : MUPSF Level 3-4 รุ่นที่ 5) ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567

คณาจารย์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำทีมโดย รองศาสตราจาร […]

Continue Reading