วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM & Robotics Camp นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันที่ 12-13 มีนาคม 2567

อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม อาจารย์ประจำ สถาบันนวัตกรรมการเ […]

Continue Reading

วิทยากรอบรมการออกแบบ CLOs และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ตามมาตรฐาน AUN-QA มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 6-7 มีนาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยกา […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ ChatGPT & Google Bard / Gemini AI สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2567

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบ […]

Continue Reading