วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Workshop : การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Backward Curriculum Design & PLOs Formulation) ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา รุ่นที่ 4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการ […]

Continue Reading

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย […]

Continue Reading

เจ้าภาพร่วมในการดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการ “การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Neuroscience and Brain Health (ICNB) 2024 และการประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ไทยครั้งที่ 27 วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2567

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร […]

Continue Reading

วิทยากรบรรยาย Workshop หัวข้อ Teach with tech: เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2567 (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL9) วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยกา […]

Continue Reading