โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา รุ่นที่ 3 (Mahidol University Academic Development Program: MU-ADP#3) ด้านที่ 1 ศาสตร์การสอน หัวข้อ “การพัฒนาระดับสมรรถนะอาจารย์ ระดับที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์” (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566

คณาจารย์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำทีมโดย รองศาสตราจาร […]

Continue Reading

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา รุ่นที่ 3 (Mahidol University Academic Development Program: MU-ADP#3) ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565

คณาจารย์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำทีมโดย รองศาสตราจาร […]

Continue Reading