โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา รุ่นที่ 3 (Mahidol University Academic Development Program: MU-ADP#3) ด้านที่ 1 ศาสตร์การสอน หัวข้อ “การพัฒนาระดับสมรรถนะอาจารย์ ระดับที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์” (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566

อบรม/บริการวิชาการ

คณาจารย์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และคณาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวิทยากรใน โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา รุ่นที่ 3 (Mahidol University Academic Development Program: MU-ADP#3) ด้านที่ 1 ศาสตร์การสอน หัวข้อ “การพัฒนาระดับสมรรถนะอาจารย์ ระดับที่ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์” (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ และสามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และบุคลากรทางด้านการศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework: MUPSF) ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

Views : 178 views