โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีการควบคุมหุ่นยนต์ STEM Robot War” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี วันที่ 18 มิถุนายน 2567

📢 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ […]

Continue Reading

วิทยากรกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัย และติดตามประเมินผล โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม วันที่ 15-16 มิถุนายน 2567

อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเร […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp (กิจกรรม Robot War)” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบ […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp (กิจกรรม Robot War)” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบ […]

Continue Reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “STEM & Robotics Camp (กิจกรรม AI)” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2567

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบ […]

Continue Reading