วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM & Robotics Camp นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันที่ 12-13 มีนาคม 2567

อาจารย์ ดร.ติณณภพ แพงผม อาจารย์ประจำ สถาบันนวัตกรรมการเ […]

Continue Reading

วิทยากรจัดกิจกรรม เรื่อง STEM และ Coding ในโครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการปกครองที่ 8 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

นายพงษ์ผไท กิจรุ่งโรจน์จนาพร นักวิทยาศาสตร์ สถาบันนวัตก […]

Continue Reading