วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตใดๆ เป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาอันยาวนานจนเราไม่อาจเฝ้าสังเกตได้อีกทั้งยังไม่สามารถใช้การทดลองในห้องปฏิบัติการมาอธิบายความเป็นมาเป็นไปได้โดยตรง ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการจึงได้รวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างๆเพื่อใช้สนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการขึ้นจริงของสิ่งมีชีวิต

หลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุนใดบ้างที่บ่งบอกถึงการมีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต?

หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต
ข้อมูลสนับสนุนจากกายวิภาคเปรียบเทียบ
ข้อมูลสนับสนุนจากคัพภะวิทยาเปรียบเทียบ
ข้อมูลสนับสนุนทางชีวภูมิศาสตร์
หลักฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล