กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Computational thinking skill with Code.org วันที่ 19 ตุลาคม 2561

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้จึงได้เชิญ “Mr. Pat Yongpradit” Chief Academic Officer, Code.org  จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณให้แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อที่จะนำทักษะการคิดเชิงคำนวณไปสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลปัจจุบันนี้ ณ ห้อง MaShare  ชั้น 2 อาคารอาทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 19 ตุลาคม 2561

Views : 59
Please follow and like us: