รศ.ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย กล่าวรายงานความก้าวหน้า การพัฒนาระบบสารสนเทศ TCAS62 วันที่ 21 ตุลาคม 2561

ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ TCAS62 ของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบฯ ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาด มหาวิทยาลัยทักษิน วิทยาเขตสงขลา จังหวัดสงขลา

เครดิต :รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

Views : 42
Please follow and like us: