โครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน วันที่ 13 ธันวาคม 2561

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดได้กับตนเองหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางสถาบันฯจัดขึ้น จึงมีการจัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการฯ โดยในช่วงเช้าคุณธเนศ นกแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและฝึกปฏิบัติช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน และในช่วงบ่าย รศ. ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มาให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ และรับมือกับโรคภัยต่างๆ ในปัจจุบัน ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองและคนในครอบครัวได้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 25
Please follow and like us: