โครงการ “กระชับสัมพันธ์ IL ก้าวสู่ศักราชใหม่ พ.ศ. 2562” วันที่ 21 ธันวาคม 2561

ข่าวกิจกรรม

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของคนซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพงาน และให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยสนับสนุนให้มีการจัดโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ของสถาบันฯ ไปสู่เป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ สถาบันฯ จึงจัดโครงการ“กระชับสัมพันธ์ IL ก้าวสู่ศักราชใหม่ พ.ศ. 2562” ขึ้น โดยในช่วงเช้าบุคลากรสถาบันฯ ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ในสถานที่ทำงานเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยในการทำงาน จากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดย รศ. ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้กล่าวเปิดโครงการฯ และกล่าวคำอวยพรแก่บุคลากรและนักศึกษาที่มาร่วมงาน ในงานมีกิจกรรมกระชับสัมพันธ์ร่วมกัน เช่นการเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล การจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญอย่างเป็นที่สนุกสนานกันทุกคน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

Views : 58
Please follow and like us: