โครงการอบรม”เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 – 3 ตุลาคม 2561

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับ ในการอบรมครั้งนี้มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น Setarea Board Game , สำรวจไอโอดีน (STEM) , ถอดรหัส , Think Beyond , Roller Coaster , Nano House (STEM)  ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สำหรับในวันสุดท้ายของการอบรมเป็นการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์

 

 

Views : 45
Please follow and like us: