การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)ในหมวดรายละเอียดรายวิชา และผลการดำเนินการของรายวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ

shortcourse
การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.)ในหมวดรายละเอียดรายวิชา และผลการดำเนินการของรายวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ
Views : 583
Please follow and like us: