โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” โรงเรียนสรรพวิทยาคม วันที่ 8 – 9 กันยายน 2561

อบรม/บริการวิชาการ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรม“เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตาก ในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 โดยมี อาจารย์ดร. อาทร นกแก้ว อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีกิจกรรม Nano House , สะพานน้อยคอยรัก , Carbon Hunter , รถไฟเหาะหรรษา , Silica Aerogel , Sorting Game, Roller coaster , Board game และ Rescue the wild board ณ ห้องประชุม 118 และห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Views : 38
Please follow and like us: