สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแบบวัดการรับรู้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2024

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้ […]

Continue Reading