การใช้ ChatGPT & Gemini สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3

shortcourse

      สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล ได้จัดโครงการ “การใช้ ChatGPT & Gemini
สำหรับการสอนและวิจัยวิทยาศาสตร์-แพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 3

วัตถุประสงค์
        1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการใช้ ChatGPT กับ Gemini รวมถึงการก้าวข้ามข้อจำกัดและข้อควรระวังการใช้ ChatGPT และสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และการสอนแพทยศาสตรศึกษาอย่างมืออาชีพ
        3. เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย และการบริการวิชาการ ให้มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย
        ผู้บริหาร นักการศึกษา ครู อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป จำนวนรวม 30 คน
        **หมายเหตุ ทางโครงการจะดำเนินการจัดการอบรมเมื่อมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 20 คน

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ
        วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 – 16.30 น.

        ณ โรงแรม S31 กรุงเทพ สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร

อัตราค่าลงทะเบียน
        รวมค่าเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง)
        1. คนละ 2,000 บาท สำหรับหมู่คณะจากสถาบันเดียวกันตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป (ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 23.59 น.)
        2. คนละ 2,500 บาท สำหรับลงทะเบียนแบบล่วงหน้า (ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 23.59 น.)
        3. คนละ 2,500 บาท สำหรับบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่เคยอบรมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของสถาบันฯ ที่มีการออกประกาศนียบัตรทุกโครงการ (ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 23.59 น.)
        4. คนละ 3,000 บาท สำหรับลงทะเบียนแบบปกติ ลงทะเบียนและจ่ายเงิน ระหว่างวันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2567 เวลา 23.59 น.)

วิธีชำระเงิน
        ชำระโดยค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
        ชื่อบัญชี : สื่อของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล
        เลขที่บัญชี : 333-229774-5
        ประเภท : ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
         **ส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทาง E-mail : il.mahidol@gmail.com 
         ** โทรสาร 02-441-0479

ช่องทางการติดต่อ
        il.mahidol@gmail.com  หรือ โทร. 02-441-9729 , 02-441-9734 

Views : 351 views