วิทยากรบรรยายออนไลน์ “การจัดการสารสนเทศสำหรับบุคลากร” และ “ระบบธนาคารหน่วยกิต Credit bank system for Life long Education”

อบรม/บริการวิชาการ

รศ. ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดการสารสนเทศสำหรับบุคลากร” และ “ระบบธนาคารหน่วยกิต Credit bank system for Life long Education” ผ่านระบบ Webex Meeting ให้กับอาจารย์และบุคลากรของวิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวน 40 ท่าน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี นพ.สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดและกล่าวปิดโครงการ เนื้อหา การจัดการสารสนเทศสำหรับบุคลากร เน้นเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน เช่น เทคโนโลยี 5G, Internet of Things (IoT), ระบบออนไลน์ ระบบออฟไลน์ Teaching & Learning Tools ต่าง ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการสอน เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์ ในภาวะวิกฤต โควิด-19 ส่วนเนื้อหาในหัวข้อ ระบบธนาคารหน่วยกิต Credit bank system for Life long Education ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่น และระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563 ซึ่ง ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ ณ วันที่ 28 พ.ค. 2563 เป็นการเตรียมการเกี่ยวกับการศึกษาจากในระบบขยายให้มีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเตรียมการจัดทำรายวิชาที่รองรับการศึกษาทั้ง 3 ระบบนี้ เพื่อให้ผู้เรียนภายนอกสามารถสมัครเรียนแบบยืดหยุ่นตามระยะเวลาหรือความสนใจ และสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตให้อยู่ในระบบคลังหน่วยกิตเพื่อรับประกาศนียบัตร อนุปริญญาหรือปริญญาบัตรในโอกาสต่อไปได้

Views : 241 views